SRI DHANWANTRI SAPTAH 2016 – DEPARTMENT OF SANSKRIT, SAMHITA & SIDDHANTA

Date : 14/11/2016 Time : 1.30pm. to 4.00pm Topic  : Annasvarupavijnaneyam of ashtangahrudayam Guest : Dr.Mallikarjun Rao,M.D.(Ayu), Department of Dravyaguna vijnana, SJSACH, On account of Sri Dhanvantari saptaha, the Department of moulika siddhanta samhita and samskritam organized a guest Read More …